Home
 
OSNOVNI DELOVI MIKROTALASNE PEĆI
 
Blok za napajanje i upravljanje; generator mikrotalasa; radni prostor; vrata mikrotalasne peći; sistemi za zaštitu rukovaoca
 
 
Delovi mtp
Deo osnovnih delova MTP

U MTP se pomoću mikrotalasa stvaraju grejna tela u hrani koja se termički obrađuje. Zbog toga MTP mora imati generator mikrotalasa – magnetron. Za rad magnetrona potreban je visoki napon (3000 V do 4000 V) koji se obezbeđuje u bloku za napajanje.Tehničkim rešenjem je postignuto da magnetron radi samo za vreme trajanja negativne poluperiode mrežnog napona napajanja. To znači da on u jednoj sekundi proizvede 50 impulsa. S obzirom na to da se zagrevanje u MTP odvija u dve faze; prvoj, kada se stvaraju grejna tela i tada magnetron neprekidno stvara impulse mikrotalasa – formirajući paket impulsa, i drugoj, kada se toplota prostire od grejnih tela konvekcijski, kada magnetron ne radi – ima pauzu. Trajanje dužine paketa impulsa i trajanje pauze omogućuje posebna elektronika, a na osnovu izbora režima rada od strane korisnika.

Magnetron je stvorio mikrotalase u svom telu. Odatle se oni odvode talasovodom do otvora u radni prostor MTP. Talasovod je metalna cev pravougaonog preseka. Da se ne bi dogodilo da neki deo hrane koja treba biti termički obrađena ostane bez delovanja mikrotalasa, važno je obezbediti da se menja ugao ulaska mikrotalsa u radni prostor. Za to postoji rotacioni reflektor, koji može imati i višestruku ulogu, a to je da sprečava da se talasi reflektovani od unutrašnjosti radnog prostora MTP i vruć vazduh (nastao zbog kontakta sa vrućom hranom) vrate putem talasovoda do magnetrona i ugrozie njegov rad.

Radni prostor MTP je oklopljen metalnim zidovima visoke provodnosti. On omogućava da se energija mikrotalasa, nakon jedne ili više refleksija od zidova, utroši na zagrevanje hrane. Ovo oklapanje ima i poseban zadatak: da spreči isticanje mikrotalasne energije iz MTP, kako ne bi učinila rukovaocu ono što čini hrani.

Čeona strana radnog prostora su vrata, koja omogućavaju unošenje i vađenje hrane. Ona imaju stakleni prozor sa mrežicom od visokoprovodnog materijala. Mrežica ima otvore takve veličine da se kroz nju može videti šta se događa u radnom prostoru, a da mikrotalasi ne mogu izaći iz radnog prostora.

Važan deo svake MTP je sigurnosni sistem za zaključavanje vrata, kako se ne bi desilo da se vrata sama otvore ili da ih neko ne otvori dok je MTP uključena. On omogućava da se vrata otvaraju samo ako MTP nije u radnom režimu.

Neke MTP imaju u radnom prostoru rotacionu tacnu na koju se stavlja hrana za obradu. Ova tacna ima zadatak da, okrećući hranu za vreme njenog izlaganja mikrotalasima, pomaže u ravnomernom zagrevanju svih delova hrane (potrebno zbog mikrobiološke zaštite).

Mikrotalasne peći imaju i sistem za ventilaciju. On omogućava da se smanji temperatura vazduha u radnom prostoru. Treba imati u vidu da mikrotalasi ne zagrevaju vazduh, već to čini hrana koja postaje sve toplija, pod delovanjem mikrotalasa. Sistem za ventilaciju je tako napravljen da kroz njega mikrotalasi ne mogu izaći iz radnog prostora.

Nabrojani su osnovni delovi skoro svake mikrotalasne peći. Pored njih mogu postojati i razni drugi blokovi, koji od MTP čine uređaj koji može da prepozna i preporuči način pripreme, da pamti određene postupke i sl.