Home

 

POVREMENO ISPITIVANJE BEZBEDNOSTI MTP

 

Realizacija povremene kontrole

Povremene kontrole bezbednosti korisnika MTP, kao i kod automobila, znatno smanjuju mogućnost pojave rizičnih scenarija

 

Iako se u uputstvima koje kupac dobija potrebe za povremenim kontrolama karakteristika MTP važnih za bezbednost korisnika ne navode uvek, ili im se ne daje pravi značaj, one su od posebne važnosti. Na to ukazuju uputstva za zaštitu na radu u vojnim bolnicama u Americi, gde su MTP za termičku obradu hrane odavno prisutne. U njima se posebno ističe da se MTP povremeno ispituju na bezbednost. Ne navodi se period ispitivanja, jer to zavisi od intenziteta njihove upotrebe (broja otvaranja i zatvaranja vrata). Posebno se ističe da u slučaju i najmanje sumnje treba da se podvrgnu ispitivanju nivoa isticanja mikrotalasne energije, i to na mestu njihove upotrebe. To je zbog toga što transport ili česta premeštanja MTP, bez odgovarajuće predostrožnosti i ambalaže, dovode, usled vibracija ili delovanja fizičkih sila na kućište, do stvaranja okom nedovoljno uočljivih proreza, odakle se onda emituje mikrotalasno polje u okolinu.

Važnost povremenih kontrola radi utvrđivanja bezbednosti korisnika uočava se i u zakonima koji važe u Americi i Japanu. Dragoceno je znati kakav je njihov odnos prema MTP, jer su to zemlje sa najviše MTP po domaćinstvu i sa najdužim iskustvom u njihovoj upotrebi. Takođe, to su tehnološki najrazvijenije zemlje pa su i MTP na njihovom tržištu u skladu sa tom činjenicom. U tim zemljama, ne sme se pustiti u prodaju nova MTP čiji nivo isticanja mikrotalasne energije nije pet puta niži od standardima definisanog nivoa (koja je opšteprihvaćena u celom svetu) kada se mora odmah isključiti iz upotrebe. Ovaj zahtev proizlazi iz iskustava koja ukazuju na to da i kod pravilne upotrebe i održavanja MTP, nakon izvesnog broja otvaranja i zatvaranja vrata popušta njihov pritisak na okvir kućišta i povećava se isticanje energije. Tako pri pravilnoj upotrebi MTP duže ostaje bezbedna po korisnika.

Iz datih primera je jasno da je povremeno ispitivanje bezbednosti MTP još potrebnije u zemljama gde je kupovna moć potrošača manja, a državne kontrole nedovoljno efikasne. U tim zemljama je znatno veća mogućnost pojavljivanja secenarija u kojima se korisnici izlažu nepotrebnim rizicima.

 

Povremena kontrola obavezno, ali ispravna

Povremena kontrola koja nije realizovana u potpunosti prema standardima povećava mogućnost pojave rizičnih scenarija

 

U vezi s povremenom kontrolom postoji još jedna vrsta scenarija koja izaziva štetu. Na tržištima širom sveta postoji više vrsta uređaja koji se prodaju kao detektori za merenje mikrotalasnog isticanja iz MTP. Namenjeni su za kućnu upotrebu. Ovi uređaji najčešće doprinose donošenju pogrešnih zaključaka koji dovode do nepotrebnog isključivanja MTP iz upotrebe ili korišćenja onih MTP koje bi trebalo odmah isključiti iz upotrebe. Nije teško zamisliti scenario kada komšija sa detektorom priđe MTP i zaključi da je ona neispravna, jer detektor reaguje. Nije dovoljno detektovati polje jer je normalno da ono postoji uz MTP koja radi. Treba izmeriti nivo mikrotalasa, dakle polja koje se odvaja od MTP i širi samostalno kroz prostor. Uslov da instrument može da meri jeste i da je njegova brzina reagovanja takva da se mogu učitati vrednosti pojedinačnih paketa impulsa. Samo postojanje isticanja mikrotalasne energije iz MTP nije problem. Mobilni telefoni koji se koriste rade takođe u mikrotalasnom delu elektromagnetskog dela spektra. Oni bi mogli da se zovu mikrotalasni telefoni. Držimo ih neposredno uz uvo, dnevno po više minuta, a to ne smatramo opasnim. MTP postaje nebezbedna i mora da se isključi iz upotrebe samo ako je isticanje mikrotalasne energije iz nje dostiglo granični nivo definisan standardima i zakonima. Nivo isticanja energije iz MTP zavisi od: vrste, dimenzija i geometrije opterećenja i napona napajanja. Zbog toga, merenje u cilju upoređivanja nivoa isticanja energije sa graničnom vrednošću mora biti realizovano isključivo na način kako je dobijena granična vrednost. U suprotnom, dobijaju se vrednosti koje se ne mogu upoređivati. Merenje mikrotalasne energije iz MTP treba da pokaže tu energiju. Zato merenje treba realizovati na način koji će je odvojiti od možda takođe prisutne energije bežinih telefona i računarskih mreža koji rade na istoj frekvenciji, ali i mobilnih telefona čija je frekvencija relativno blizu.

Može se zaključiti da su povremena merenja veoma važna, ali ona ispunjavaju svrhu samo ako su u potpunosti realizovana na ispravan način. U protivnom mogu doprineti nastanku štete. Zbog toga postoji realna mogućnost za realizaciju velikog broja rizičnih scenarija vezanih za povremene preglede i ispitivanje bezbednosti MTP.