Home
 
 
UVODNE NAPOMENE
 
Uloga zaštite je da smanji mogućnost pojave rizičnih scenarija do prihvatljivog nivoa.
 
Nakon definisanja opasnosti, čiji je nosilac MTP, i mogućih scenarija pri kojima može nastati šteta po korisnika i konzumenta hrane iz nje, treba opisati neke od mera zaštite koje će rizik od šteta učiniti prihvatljivim.