Home
E-mail Print

 

KORIŠĆENJE MTP

Osnovna mera zaštite je ispravno korišćenje MTP, u skladu sa uputstvom, ali ona nije dovoljna.

 

Uputstvo za upotrebu

– MTP treba koristiti u skladu sa uputstvom.

– Ne otvarati MTP dok radi.

– Ne koristiti MTP ako sigurnosna brava nije ispravna (sigurnosna brava obezbeđuje da se MTP ne može otvoriti dok je u radu.)

– Ne koristiti MTP ako postoje vidljiva oštećenja koja povećavaju ili stvaraju nove zazore  – dok se precizno ne utvrdi nivo isticanja.

– Ne koristiti MTP sa oštećenom zaštitnom mrežicom na vratima, bez utvrđivanja nivoa isticanja mikrotalasne energije.

– Ne koristiti MTP koja je pala ili je udarena dok se ne ispita nivo isticanja mikrotalasne energije.

– Ne koristiti MTP nakon značajnog zagrejavanja njenih unutrašnjih zidova ili dodirnih površina vrata i kućišta, bez prethodne provere nivoa isticanja mikrotalasne energije (zagrevanje može izazvati proširivanja postojećih i stvaranje novih zazora, koje nije jednostavno uočiti).

– Izbegavati transport MTP i česta premeštanja (postoji mogućnost proširivanja zazora i nastajanje novih).

– Posuđe koje se koristi ne sme biti metalno ni sa metalnim delovima ili šarama.

– U radnom prostoru MTP za vreme njenog rada ne sme biti metalnih predmeta.

– Nemetalno posuđe, ako se zagreva i bez hrane u njemu, ne treba koristiti jer može puknuti.

– Ne sušiti posuđe, ni veš, u MTP.

– Ne puštati u rad praznu MTP.

– Radni prostor MTP mora biti čist pre njenog puštanja u rad.

– Posebno moraju biti čiste dodirne površine između vrata i kućišta.

– Kod zagrevanja tečnosti ne pregrejavati (nepotrebna duga izloženost delovanju mikrotalasnog polja).

– Prilikom kuvanja vode, kafe ili slično, ako se tečnost zagreva do ključanja, ostaviti je jedan minut u MTP pre nego se izvadi. Prilikom vađenja (ako je vrela) ne držati je blizu očiju.

– Imati na umu da postoje namirnice koje nisu pogodne za termičku obradu u MTP.

 

OPRAVKE MTP

Nakon opravke MTP, tražite potvrdu o rezultatima ispitivanja nivoa isticanja mikrotalasne energije iz nje. Ovo je vrlo važna mera zaštite.

 

Nakon svakog otvaranja kućišta MTP, radi opravke, ili nakon zamene vrata, neophodno je ponovo ispitati nivo isticanja mikrotalasne energije iz MTP.

 

PREVENTIVNA ISPITIVANJA BEZBEDNOSTI MTP

Preventivna ispitivanja, u uslovima rada MTP, jesu prava mera zaštite, ali samo u slučaju da su realizovana na pravilan način i odgovarajućim instrumentima.

 

Preventivna i svaka druga ispitivanja bezbednosti korisnika MTP moraju da obuhvate isticanje mikrotalasne energije i termičku efikasnost. Ovaj zadatak treba da realizuju organizacije ili pojedinci koji mogu da dokažu da su njihova ispitivanja u skladu sa najnovijim važećim standardima u pogledu instrumenata i opreme koje koriste i procedure i metode merenja.