Home
E-mail Print
 
NAČIN REALIZACIJE USLUGE
 
Prema najnovijim standardima Međunarodne elektrotehničke komisije, Evropske unije, Ruske Federacije, Američke uprave za hranu i lekove, standardima Republike Srbije...
 
 
Ocena rizika se zasniva na: pregledu mikrotalasne peći, sticanja uvida u način i uslove njenog korišćenja, merenjima, analizom podataka i njihovim upoređivanjem sa iskustvenim podacima. Osnova za ocenu su kriterijumi definisani u najnovijem standardu Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), standardu Evropske unije (CENELEC), Ruskom standardu (GOST) i standardu Republike Srbije (SRPS). Ispitivanja i merenja realizuju merači koji su u potpunosti obučeni i koji poseduju licencu FOTI. Za merenje se koristi instrumentacija koja u potpunosti zadovoljava sve zahteve definisane u standardima. Procedura ispitivanja realizuje se po metodi FOTI, koja obezbeđuje da se na mestu upotrebe mikrotalasne peći primene laboratorijski uslovi definisani standardom, kao i mere zaštite na radu definisane uputstvom FOTI.