Home
E-mail Print
 
Dalekovodi
  
 
 
 Slika 1: Dalekovodi svojim električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima utiču na karakteristike elektromagnetske okoline ljudi u njihovim stanovima, dvorištima i na ulici. 
 
 
 
Pod dalekovodom ćemo podrazumevati skup svih delova koji služe za nadzemni prenos i razvod električne energije. Njega čine: provodnici, zaštitna užad, zemljovodi, uzemljivači, izolatori, nosači, konzole, stubovi i temelji. Tri provodnika pod naponom čine trofazni energetski vod. Dalekovod može imati jedan energetski vod (tri provodnika) ili dva energetska voda (šest provodnika). Pored njih, na vrhovima stubova, u zavisnosti od njihove konstrukcije, mogu biti jedno ili dva zaštitna provodna užeta. Ona su na potencijalu zemlje i služe za zaštitu od atmosferskih pražnjenja.
 
 
 Slika 2: Dalekovod – energetski vod na stubu u obliku portala. Vod čine tri fazna provodnika (crveni). Od atmosferskih pražnjenja vod je zaštićen sa dva zaštitna užeta (crna) koja su uzemljena, a postavljena su na vrhovima stuba.
 
 
 
 Slika 3: Dalekovod sa stubom koji nosi dva energetska voda (crveni i plavi) koji su zaštićeni jednim zaštitnim užetom (crno).
 
Električne struje koje teku provodnicima dalekovoda stvaraju magnetsko polje frekvencije 50 Hz. Nivo magnetske indukcije polja (B), svakog od provodnika, zavisi od jačine struje kroz taj provodnik. Nivo magnetskog polja u okolini dalekovoda je vektorski zbroj magnetskih polja koje stvaraju provodnici. To znači da rezultantno magnetsko polje, u nekoj tački (npr. na terasi obližnje kuće), zavisi od udaljenosti te tačke od provodnika, ali i od međusobnog položaja i međusobne udaljenosti provodnika dalekovoda. Na slici 4 je, na osnovu numeričkog proračuna, data vizualizacija magnetskog polja za definisan vremenski trenutak. Slika se iz trenutka u trenutak menja jer se menjaju i vrednosti struja koje stvaraju magnetsko polje.
 
 
 
 Slika 4: Numerička simulacija magnetskog polja oko provodnika dalekovoda. Stub nosi dva voda (šest provodnika).
 
 
Dijagram na slici 5 pokazuje kako se, udaljavanjem od dalekovoda, menja nivo magnetske indukcije, B. Vrednosti su za tri različita dalekovoda sa definisanim strujama i visinom najnižeg provodnika. Svaki stub nosi po jedan energetski vod (tri provodnika).
 
 
 Slika 5: Raspodela polja oko tri različita dalekovoda. Svi nose po jedan trofazni vod; h – je visina najnižeg provodnika voda. (Podaci su preuzeti iz IEC 1000-2-3) . Vrednosti za magnetsku indukciju se odnose na tačke koje su 1 m iznad površine zemlje.
 
   Kao i mnogi drugi sistemi, tako i dalekovodi, u određenim okolnostima, mogu da ugroze ljude, njihovu imovinu i poslove koje realizuju. Zbog te činjenice, preduzimaju se određene mere kako bi se takve mogućnosti smanjile na najmanju meru. U Srbiji je za granica izlaganja stanovništva magnetskim poljima frekvencije 50 Hz (Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima iz 2009.god.),  određena vrednost od 40μΤ. 
 
 U FOTI doo smatramo da nova saznanja o mogućnosti štetnog delovanja elektromagnetskih polja na ljude i mere zaštite koje u tom smislu zadnjih godina preduzimaju mnoge države, ukazuju da zaštita koja ne vodi računa o električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koje dalekovod stvara nije dovoljna.  


 
 Slika 6: Paralelni dalekovodi iznad stambenih kuća. Dvanaest provodnika jednovremeno stvara električna i magnetska polja u prostoru gde su stambene kuće i njihova dvorišta namenjena za odmor.
 

Upoređujući granične vrednosti u Srbiji sa minimalnim graničnim vrednostima  iz Preporuke EU (100 μΤ), može se zaključiti da su stanovnici u Srbiji kvalitetno zaštićeni. Međutim, u odnosu na neke druge zemlje, ka na primer,  Slovenije (10μΤ ), Italije (3μΤ ), Švajcarske (1μΤ ), Holandija (0.4μΤ – srednje godišnje izlaganje); zaključak bi bio drugačiji. Države koje su navedene kao primer, pod uticajem rezultata novijih epidemioloških istraživanja, prihvatile su mogućnost da se negativni efekti izlaganja magnetskim poljima od 50 Hz, mogu pojaviti nakon dužeg izlaganja nivoima polja koji su višestruko niži od granica definisanih u Preporuci EU (100 μΤ). Na ovoj web stranici u delu: „Usluge FOTI - Program stambeni prostor“ izneti su podaci opsežnih istraživanja u Švajcarskoj koji sugerišu da bi granični nivo trebao da bude 0.4 μΤ . 
Danas nije dovoljno posmatrati samo direktno delovanje električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja na ljude. Stanarima šteta može biti nanesena iako žive u prostoru u kome je nivo polja na granici ili veći od nivoa osetljivosti elektronskih uređaja koji se sve više koriste u stanovima ili su ugrađeni u ljudski organizam kao aktivni implantanti. Upravo je to slučaj sa stambenim prostorima u zgradi koja je bila primer. Nivo magnetskog polja u njima je viši od imunosti nekih monitora računara, elektronske medicinske opreme za kućnu upotrebu (npr. EKG), osetljive elektronske opreme za neke uslužne delatnosti koji se mogu obavljati iz poslovnog prostora u stanu.  

Zbog navedenog, u FOTI smatramo da je potrebno upravljati rizikom od električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja koji stvaraju dalekovodi u stambenim prostorima u blizini dalekovoda.

O rizičnim scenarijima u kojima može doći do štete od polja dalekovoda pogledajte u: „Rizici od EMP i upravljanje njima – Dalekovodi i podzemni energetski kablovi“