Home
E-mail Print

Realizacija usluge


FOTI doo uslugu realizuje kroz nekoliko koraka, i to: 
- definiše elektromagnetske karakteristike životnog i radnog prostora u blizini dalekovoda uz pomoć: analitičkih metoda, numeričkih simulacija i analize merenja,
- definiše rizične scenarije i za njih procenjuje elektromagnetske karakteristike životnog i radnog prostora u blizini dalekovoda,
- procenjuje rizike za definisane rizične scenarije 
- definiše, uz saradnju sa naručiocem, njegov prihvatljiv rizik od elektromagnetskih polja,
- definiše: organizacione, pravne, finansijske i tehničke mere za dovođenje postojećeg rizika na prihvatljiv nivo za naručioca usluge,
- projektuje tehničke mere zaštite.  
Usluga je praćena svom neophodnom dokumentacijom i izveštajima datim na CD.