Print

Program stambeni prostor

 

Sve je više veštačkih izvora električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja koji učestvuju u formiranju elektromagnetske okoline ljudi u stambenim prostorima. Ti izvori su često izvan stambene zgrade, poput: dalekovoda, trafostanica, mikrotalasnih linkova, baznih stanica mobilne telefonije i dr. Deo izvora je u nekim zgradama, ali izvan stanova, poput: distributivnih transformatorskih stanica (DTS), energetskih visokonaponskih kablova, niskonaponskih vodova, instalisanih uređaja u susednim stanovima koji generišu elektromagnetska polja, i sl. U samom stanu to su niskonaponska mreža i električni i elektronski uređaji koje upotrebljavaju korisnici stambenog prostora.

 

Slika1. Deo veštačkih izvora električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja koji utiču na elektromagnetske karakteristike prostora u stambenim zgradama.

 

Razlozi zbog kojih se FOTI doo bavi ovom problematikom su sledeći:

  1. Trend i dinamika promena elektromagnetskih karakteristika prostora u kojima ljudi borave, uz istovremeno kašnjenje u primeni neophodnih mera za smanjenje rizika.

  2. Nova saznanja koja su dovela da sve veći broj zemalja donose zakone u kojima primenjuju princip predostrožnosti i bitno smanjuju dopušten nivo izlaganja stanovništva elektromagnetskim poljima.

  3. Činjenica da je sve manje moguće posmatrati ljude isključivo kao biološka bića u postupku njihove zaštite od neželjenih efekata elektromagnetskih polja. To je zbog toga što sve veći broj stanovništva ima ugrađene elektronske aktivne ili pasivne implatanate (npr. elektronski stimulatori srca, ...) od čijeg ispravnog rada zavisi njihovo zdravlje i sigurnost.

  4. Činjenica da postoji veliki broj slučajeva gde je višestruko povećan nivo magnetskog polja u stambenim i poslovnim zgradama zbog greške u dizajniranju ili izvođenju električnih instalacija ili teško uočljivih kvarova na neutralnom vodu i uzemljenju.

  5. Proširenje namene stambenog prostora. Postoji trend da se u delu stana, ili celom adaptiranom stanu realizuju poslovne aktivnosti, kao i trend da se smanji boravak bolesnih u bolnicama, obzirom da su nove tehnologije omogućile da se u stanu mogu provoditi sve složenije dijagnostike, terapije, i da se može obezbedititi daljinski medicinski nadzor.

  6. Činjenica postojanja dvonamenske proizvodnje mnogih elektronskih uređaja i električnih aparata koji se koriste u stanovima za potrebe domaćinstva i/ili poslovne aktivnosti. Sve je više uređaja koji se po funkcijama i vanjskom dizajnu teško mogu razlikovati, ali jedni su sa visokim nivoom zaštite njihovih korisnika i funkcija koje realizuju, a drugi skoro da i nemaju zaštitu posebno kada se radi o njihovoj osetljivosti na elektromagnetska polja.

  7. Činjenica je da elektromagnetske karakteristike stana mogu značajno da umanje njegovu sadašnju upotrebljivost i, posebno, upotrebljivost u bližoj budućnosti. Odatle postoji potreba da ona bude na korektan način defnisana i poznata sadašnjim i eventualno budućim korisnicima.


Trend i dinamika promena elektromgnetskih karakteristika


Broj i raznovrsnost uređaja koji učestvuju u oblikovanju elektromagnetskih karakteristika prostora u stambenim zgradama se stalno povećava. To za posledicu ima sve veću izloženost ljudi jednovremenom delovanju elektromagnetskih polja vrlo različitih karakteristika. Na taj način, u vremenu koje nije duže od polovine ljudskog života, veštački je bitno promenjena prirodna elektromagnetska okolina ljudi u prostorima za njihovo stanovanje i rad. Ilustrativan primer može biti sagledavanje razlike u elektromagnetskoj okolini stanara u staroj kući, od prirodnih materijala u kojoj nema veštačkih izvora elektromagnetskih polja, i savremenoj zgradi. Razlika se može jasnije ilustrovati upoređivanjem jačine magnetske indukcije polja na frekvenciji od 50 Hz. Razlika u nivoima polja kojima su stanari izloženi je veća od 25 000 puta.

 

Slika 2: U kući bez veštačkih izvora elektromagnetskih polja jačina magnetske indukcije, na frekvenciji od 50 Hz je oko 0.000 000 1μΤ .

 

Slika 3: U stanovima savremene zgrade prosečna jačina magnetske indukcije  polja  na  frekvenciji od   50 Hz, u Evropi, je od 0.025 μT do 0.07 μT .

 

 

 Prilikom opisa nivoa polja u savremenim zgradama nisu uzeti u obzir slučajevi koji se smatraju nedopustivim ili izuzecima. Nedopustivim se smatra postavljanje stambene zgrade ispod vodova dalekovoda, a ugradnja distributivne transformatorske stanice u stambenu zgradu se smatra retkim slučajem jer se to radi samo ako drugačije mogućnosti ne postoje. Ipak, na donjim slikama su prikazani upravo takvi slučajevi. U njihovim prostorima za stanovanje i rad nivoi magnetskih polja su znatno viši od navedenih.


 
 

Slika 4: Više zgrada za stanovanje i obavljanje privredne delatnosti izgrađene ispod vodova dalekovoda.

 

Slika 5: U stambenoj zgradi je ugrađena distributivna transformatorska stanica (DTS) koja opslužuje više zgrada u neposrednoj okolini. DTS i stanovi koji su oko nje imaju zajedničke zidove.

  U poslovnim i stambenim zgradama nisu samo dalekovodi i distributivne transformatorske stanice odgovorne za povećanje nivoa magnetskog polja frekvencije 50 Hz. Vrlo često, pogrešno rešenje u postavljanju električne instalacije, dotrajale izolacije ili pogrešno priključenje potrošača (npr. fluorescentnih sijalica) koje dovode do stvaranja neželjene veze nultog voda i uzemljenja stvaraju struje čije magnetsko polje nije kompenzovano.


 
 

Slika 6: Dobro dizajnirane i ispravne električne instalacije u poslovnom i stambenom prostoru, sa ispravno priključenim potrošačima, stvaraju magnetska polja vrlo niskog nivoa.

 

Slika 7: Kod priključenja potrošača magnetsko polje koje stvara struja kroz fazni vod kompenzira se magnetskim poljem struje koja protiče kroz neutralni vod. Struje i1(t) i i2(t) su jednake, ali suprotnog smera. U okolini vrlo blisko postavljenih vodova teško se može detektovati magnetsko polje.

  

Slika 8: U ovom primeru, zbog oštećenja na izolaciji nultog voda, magnetsko polje preostale struje nutog voda i4(t) ne može da kompezuje magnetsko polje faze i1(t). Zbog toga se u okolini ovih vodova lako detektuje magnetsko polje.

 

Slika 9: Loše dizajnirane ili neispravne električne instalacije u zgradi mogu da stvore viši nivo magnetskog polja od nivoa koji bi mogao da stvori dalekovod postavljen 50m od zgrade.

Slika 10: Mreža za sobu izvedena kao jedinstvena petlja.

 

Slika 11: Mreža za sobu izvedena kao jedna savijena grana.

 

Slika 12: Mreža za sobu izvedena kao dve radijalne grane

  Nivo magnetskog polja na 50 Hz u sobi zavisi od oblika niskonaponske mreže u sobi (slike: 10, 11 i 12).

Najveći nivo ima soba u kojoj je izvedba kao na slici 10 Kada bi magnetsko polje (50 Hz) mogli da obojimo, videli bi prizor sa slike 13.

 

Slika 13: Svi vodovi električne instalacije koji su pod naponom, predstavljaju izvore električnog polja, a kada kroz njih poteče električna struja predstavljaju izvor i magnetskog polja. Električni uređaji u radu stvaraju svoja električna, magnetska i elektromagnetska polja. Na slici je prikazano stanje u sobi kada postoje nekompenzovana magnetska polja iz električne instalacije u obliku petlje.

  

Slika 14: Iako spavač u svom stanu nema uključenih uređaja čijem bi zračenju bio izložen, on je izložen poljima koje stvaraju antenice za bezžični internet u susednim stanovima i lokalnom polju računara koji je smešten neposredno uz njegovu glavu sa druge strane zida susednog stana.

Slika 15: Mikrotalasne peći su izvrsni uređaji kada su ispravni. U ovom slučaju stanar iz susednog stana je izložen polju neispravne mikrotalasne peći koja radi sa druge strane zida susednog stana. Zbog masovnosti upotrebe mikrotalasnih peći u FOTI doo postoji program za njihovo ispitivanje u uslovima i na mestu upotrebe.

Svi prisutni izvori u sobi, stanu i susednim stanovima stvaraju lokalna polja, a njih je svaki dan sve više pa se stanar nalazi vrlo često pod delovanjem jednog ili više izvora. Mnoge ćelije iz organizma stanara detektuju postojanje magnetskog polja i izazivaju čitav niz biohemisjkih reakcija kako bi zaštitili organizam. Krećući se po sobi organizam stanara se stalno prilagođava promenama magnetskog polja. U prirodnom okruženju, bez veštačkih izvora, čovek je izložen vrlo niskim nivoima magnetskog polja i njegovim sporim promenama. Sada je u novoj situaciji, polja su nekoliko desetina hiljada puta viša od pirodnih, sa dinamikom promena koja je takođe mnogo veća od prirodne.

Ljudski organizam ima i svoje cikluse unutar 24 časa. Jedan od njih je pretvaranje seratonina u melatonin. To je veoma važan dnevni ciklus sa visokim nivoom melatonina noću i niskim tokom dana. Alternativno, seratonin dominira danju, a noću mu je nivo nizak. Ciklus melatonin/seratonin je primarni fiziološki dnevni upravljač dnevnim metabolizmom, ciklusom buđenja i sna. Melatonin je bitan deo mnogih biohemijskih sistema, koji uključuju spavanje i učenje, on čisti ćelije od slobodnih radikala i zbog toga je moćan antioksidans sa svojstvima zaštite od raka i usporava starenje. Pomaže u zaštiti fetusa. Melatonin učestvuje u mnogim hormonalnim funkcijama, pomaže u održavanju imunološkog sistema i zdravstvene zaštite od virusa. Mnoge vrlo ugledne laboratorije danas tvrde da je dokazano da svetlo u noći i elektromagnetsko zračenje smanjuju melatonin i zbog toga su značajni izazivači nepovoljnih zdravstvenih efekata. Za smanjenje melatonina nije dovoljno samo postojanje npr. magnetskog polja od 50Hz, smanjenje se odvija unutar prozora određenih niskih nivoa polja, temperature okolnog tkiva i zavisi od smera i nivoa vremenski nepromenljivog magnetskog polja. Tako „složeni“ uslovi za reakciju nisu nešto neobično. Možemo ih naći na mnogim primerima. Primer koji je svima jasno uočljiv su uslovi za rast biljaka. Prisutnost Sunca uopšte nije dovoljna za rast biljaka, ali ono može bitno da pospeši njihov rast ako je prisutno u određeno vreme (vremenski prozori), ako je temperatura koju stvara unutar određenih granica (prozora), ako je prisutna odgovarajuća vlaga i sl. Tako i sama prisutnost elektromagnetskog polja (na frekvenciji od 50Hz) nije dovoljna da dođe do redukcije melatonina, ali u kombinaciji sa drugim magnetskim poljima i odgovarajuću temperaturu, ona može biti vrlo uspešna. Sve veća prisutnost magnetskih polja u stanovima može da naruši opisani ciklus.

 

Posledice novih saznanja o mogućim efektima elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi

 

Razvoj nauke i pritisak javnosti omogućili su bolje sagledavanje delovanja elektromagnetskih polja na ljudski organizam. To je dovelo do toga da su skoro sve zemlje sveta donele zakone kojima štite svoje stanovništvo od neželjenih posledica elektromagnetskih polja. Jasnije je uočeno da nedovoljno poznavanje funkcionisanja ljudskog organizma, za sada, onemogućava konačan odgovor o posledicama izlaganja poljima. Zbog toga je princip predostrožnosti primenjen i u oblasti zaštite od nejonizujućih elektromagnetskih polja. Zemlje koje su već primenile ovaj princip znatno su pooštrile kriterijume.

 U septembru 2008. godine, Evropski parlament je odlučio ( u Rezoluciji br. 04/09/2008 – EP: INI/2007/2252 ) da je Preporuka 1999/519/EC o zaštiti stanovništva od elektromagnetskih polja, zasnovana na ICNIRP 1998, zastarela i da mora biti izmenjena i dopunjena. U tom dokumentu se navodi kako treba postaviti stroža ograničenja za izlaganje svoj opremi koja emituje elektromagnetske talase na frekvencijama od 100 kHz do 300 GHz. Iz toga proizlazi i zaključak da granične vrednosti definisane u zakonima zemalja koje nisu sledile trend u njihovom pooštravanju, već se drže Preporuka 1999/519/EC, ne treba uzimati kao dobar primer.

Razlike u definisanju graničnih nivoa za  magnetsko polje  frekvencije 50 Hz, u cilju zaštite stanovništva,  mogu se sagledati sa slike 16. Sliku treba dopuniti podacima da je u Holandiji, od 2005. godine, granični nivo 0,5 μΤ, a u tri pokrajine u Italiji (na osnovu odluka lokalne samouprave) 0,2 μΤ.

 

Slika 16: Trend u donošenju granica izlaganja je uvođenje osetljivih zona (to su stambena područja, područja za lečenje, rekreaciju i sl) u kojima su dopuštene granice izlaganja daleko niže od onih koje je preporučila Evropska unija.

 

Na primenu principa predostrožnosti postoje zamerke da se zloupotrebljava , jer se bez „dovoljno argumenata“ pooštravaju kriterijumi zaštite. Primedbe uglavnom iznose sistemi za distribuciju električne energije i vlasnici i proizvođači telekomunikacione opreme i sistema. Ipak, sve je više rezultata istraživanja koji opravdavaju njegovu primenu. Na slici 17 prikazan je članak u uglednom časopisu o rezultatima ispitivanja uticaja dalekovoda na stanovništvo.

 

Detaljnom analizom svih smrtnih slučajeva u Švajcarskoj između 2000. i 2005. godine izazvanih Alchajmerovom bolešću, istraživači sa Univerziteta u Bernu došli su do zaključka da su osobe koje žive u blizini visokonaponskih vodova izložene većem riziku od neurodegenerativnih oboljenja.

Tokom istraživanja utvrđeno je da su degenerativni moždani poremećaji, Alchajmerova bolest i demencija, bili češći kod osoba koje su živele u blizini dalekovoda 220kV i 380 kV, nego kod osoba čiji je stan udaljen više od 600 metara.

Studija je pokazala da su osobe koje su pet godina živele na udaljenosti manjoj od 50 metara od visokonaponskih vodova izložene čak 51 odsto većoj opasnosti da obole od Alchajmera.

Osobe koje su 10 godina živele blizu dalekovoda izložene su 78 odsto većoj opasnosti od neurodegenerativnih oboljenja, dok boravak od 15 godina u rizičnoj stambenoj jedinici povećava tu mogućnost za čak 100 odsto.

Jačina magnetske indukcije polja takvih dalekovoda na udaljenosti od 50 m od vodova i na visini od 1m iznad zemlje je od 3μΤ do 0.5μΤ (u zavisnosti od njihovog opterećenja i međusobne udaljenosti njegovih vodova).

 

Ljudi i implantanti

 

Prilikom zaštite stanovništva od elektromagnetskih polja mora se imati u vidu da su nove elektrotehnologije omogućile razvoj elektronskih implantanata koji se ugrađuju u ljudsko telo. Na žalost, ovi uređaji koji su od velike pomoći ljudima mogu biti blokirani ili dovedeni u stanje nekontrolisanog ponašanja usled delovanja elektromagnetskih polja. Tada, umesto pomoći – mogu da ugroze zdravlje korisnika.

 
 

Slika 18: Čovek sa pejsmejkerom (elektronskim stimulatorom za srce)

Slika 19: Čovek sa elektronskim stopalom

 
 

Proširenje namene stambenog prostora

 

Savremena medicinska elektronska instrumentacija i oprema koja omogućava dijagnostiku i terapiju u kući bolesnika, a u cilju rasterećenja bolnica i smanjenja troškova lečenja, podložna je uticaju elektromagnetskih polja.

 

Slika 20: EKG za kućnu upotrebu. Prema nemačkom standardu DIN VDE 0100-710 granice dopuštenog maksimum u blizini pacijenta sa EKG je 0.4 μΤ

 
 

Slika 21: EEG za kućnu upotrebu.Prema nemačkom standardu DIN VDE 0100-710 granice dopuštenog maksimum u blizini pacijenta sa EEG je 0.2 μΤ

 
  Iz navedenog sledi da nije dovoljno procenjivati uticaj elektromagnetskih polja samo na ljudski organizam, već je neophodno uzeti u obzir i osetljivost elektronskih implantanata i medicinskih uređaja koji se koriste u kućnim uslovima.

Moderne informacione tehnologije (IT) i proizvodi eletrotehnologija omogućile su da se mnoge delatnosti koje su se obavljale u posebnim prostorima sada mogu obavljati kod kuće ili u prostorima namenjenim za stanovanje. To je nametnulo nove zahteve u pogledu zaštite od elektromagnetskih polja. Osnovni zahtev je da prisutna elektromagnetska polja ni u kom slučaju ne ugrožavaju rad opreme i procesa koji se realizuju. Za ometanje rada ili izazivanje akcidenata sa teškim posledicama nisu neopodna jaka polja. Dovoljne su i male smetnje koje će uređaji „protumačiti“ kao informaciju i izazvati njihovo neželjenu reakciju.

Slika 22: Ovaj mikroskop ne sme biti izložen magnetskom polju čija je indukcija veća od 0.1 μΤ zbog ometanja njegovog rada.

Postojanje polja u stambenom prostoru sa nivoima koji mogu naneti štetu procesima ili uređajima, ljudima sa elektronskim implantantima ili bolesnim ljudima zapravo bitno ograničava upotrebnu vrednost tog prostora, a onda i njegovu materijalnu vrednost.

 
 Slika 23: Poseban slučaj su stanovi i prostori koji su neposredno uz distributivnu transformatorsku stanicu postavljenu u stambenom objektu. U delovima takvih stanova nivo magnetskog polja frekvencije 50 Hz, ali i njihovih harmonika, je značajno veći nego u drugim stanovima. Zbog važnosti ovog slučaja u FOTI doo je formiran poseban program za procenu rizika u takvim slučajevima.
 

Opisano stanje potrebe za zaštitom od nejonizujućih elektromagnetskih polja u stambenom prostoru je bio razlog da se otvori program upravljanje rizikom od elektromagnetskih polja u stambenom prostoru. Osnovni cilj je omogućiti stanarima ili potencijalnim kupcima jasan uvid u postojeće rizike od elektromagnetskih polja i mogućnost njihovog dovođenja na prihvatljiv nivo.