Print

Način realizacije uslugeAnalizom merenja se utvrđuje trenutno stanje raspodele polja od DTS i prisutnost elektromagnetskih polja drugih izvora.

Definišu se mogući rizični scenariji vezani za normalni režim rada DTS, havariska isključenja i akcidente. Numeričkim simulacijama procenjuju se karakteristike električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja u stambenom prostoru za takve slučajeve.

Određuju se postojeće i eventualne buduće potencijalne žrtve i njihova osetljivost na elektromagnetska polja. Žrtve mogu biti ljudi, životinje, tehnički uređaji i tehnološki procesi.

Na osnovu poznavanja nivoa opasnosti za definisana scenarija i osetljivosti potencijalnih žrtava, određuje se nivo jediničnog ili ukupnog rizika za definisan vremenski period (od tri do pet godina).

Definiše se nivo prihvatljivog rizika za naručioca usluge i upoređuje sa proračunatim. Ako je proračunati rizik veći od prihvatljivog predlažu se mere zaštite koje će za posledicu imati smanjenje rizika.

Na poseban zahtev projektuju se i izvode mere zaštite u cilju smanjenja rizika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima analize merenja i numeričkih simulacija, definisanim scenarijama, opasnostima i rizicima, kao i podacima o korišćenoj mernoj opremi se dostavljaju na CD.